Τρεις εκδοχές της διαφορετικότητας

∆οκίµια για το µηδέν, αλληγορία για το «Άλλο», µυθοπλασία για το περιθώριο: τρία βιβλία για µια εποχή πέρα από τα όρια