ΕΛΒΟ

Ακόμη κι εντός της Ελλάδας υφίστανται οικονομικά κέντρα που έχουν συμφέρον από το κλείσιμο της ΕΛΒΟ.