Democracy For Sale
Η κατάλυση της πολιτικής αυτονομίας των κρατών

Πώς τα κράτη οδηγήθηκαν στην de facto κατάλυση μέρους της πολιτικής αυτονομίας τους ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και συνεπακόλουθα της οικονομικής και πολιτικής τους εξάρτησης. Το παράδειγμα της Ελλάδας και της Ιταλίας.