Καλές πρακτικές στην Ελλάδα προς την εκπαίδευση του 21ου αιώνα

Στόχος είναι να επιτευχθεί όχι απλώς η πρόσβαση και οι δεξιότητες για τη χρήση των Μέσων, αλλά η ανάπτυξη δυνατοτήτων κριτικής κατανόησης των περιεχομένων τους.