Καλές πρακτικές στην Ελλάδα προς την εκπαίδευση του 21ου αιώνα

Στόχος είναι να επιτευχθεί όχι απλώς η πρόσβαση και οι δεξιότητες για τη χρήση των Μέσων, αλλά η ανάπτυξη δυνατοτήτων κριτικής κατανόησης των περιεχομένων τους.

Γραμματσμός στα σχολεία

Όροι, ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις υπό το πρίσμα ενός σύγχρονου σχολείου

Η ανάπτυξη των νέων Μέσων επικοινωνίας έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, ενώ ο γραμματισμός είναι αναγκαστικά και αναπόφευκτα γραμματισμός στα πολυμέσα.